استراتژی های بازار و فروش

 

مدیریت بازاریابی

 • تدوین استراتژی عملیاتی بازاریابی
 • تدوین استراتژی های حضور رقابتی در بازار
 • تعریف بسته های محصولی و خدماتی

 

طراحی و مدیریت فرایندهای پیشبرد فروش(پروموشن )

 • تعریف اهداف و استراتژی پیشبردی شرکت با شبکه توزیع و فروشندگان
 • طراحی روش های ترغیب شبکه توزیع و فروشندگان و فرایندهای اجرایی انها
 • مشارکت در اجرای طرح های پیشبرد فروش
 • اجرای پروژه های پروموشن و سمپلینگ
 • اجرای کلیه ی امور تبلیغاتی شامل تابلو، ماکت ، دنگلر، استیکر و غیره

 

طرح های توسعه محصول و برند:

 • طرح های مطالعات کیفی منتج به راهبردهای عملیاتی بهبود و توسعه سبد محصول و خدمات
 • طرح های مطالعات کیفی منتج به راهبردهای عملیاتی تدوین سیاست های ارتباطی برند
 • طرح های مطالعات کیفی منتج به راهبردهای عملیاتی تدوین سیاست های بازاریابی و فروش

 

تحقیقات بازار کمی و کیفی

 • ارزیابی رقابتی و بررسی پوشش سهم بازار و کانال های فروش
 • مطالعه، واکاوی و تحلیل رفتار مصرف کنندگان
 • سنجش اثربخشی تبلیغات
 • ارزیابی و آسیب شناسی جایگاه ارزشی برند
 • مطالعه، ارزیابی، واکاوی و آسیب شناسی درون سازمانی و برون سازمانی(باتاکید براستراتژی های ایجاد ویا توسعه برنامه های بازاریابی، فروش ، ارتباطات و برند منتج به رضایتمندی، مطالعه کیفیت ارتباطات درون سازمانی، رهبری و انگیزش(
 • سنجش رضایتمندی مشتریان

 

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: